Środki ostrożności przy postępowaniu Cadet The Com Pak Twin Plus Cst302t

Przy postępowaniu z Cadet The Com Pak Twin Plus Cst302t należy zachować szczególną ostrożność. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Należy stosować odpowiednią ochronę oczu i nosa, a także ochronę słuchu, gdy korzysta się z urządzenia. Należy upewnić się, że jest ono dobrze uziemione i że wszystkie części są dobrze zamocowane. Przed rozpoczęciem pracy należy również sprawdzić, czy części są w dobrym stanie i czy wszystkie zabezpieczenia są włączone.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Cadet The Com Pak Twin Plus Cst302t

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang.  P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „P”
 • cyfry określającej środek ostrożności
  • „1” – ogólne
  • „2” – zapobieganie
  • „3” – reagowanie
  • „4” – przechowywanie
  • „5” – usuwanie
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102Chronić przed dziećmi. P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. [zwrot usunięty w 2016 r. ][1]P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P230Przechowywać produkt zwilżony…. P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…P232Chronić przed wilgocią. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P235Przechowywać w chłodnym miejscu. P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu. P242Używać nieiskrzących narzędzi. P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczemP250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P264Dokładnie umyć … po użyciu. P270Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska. )P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P231 + P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią. P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

P301W przypadku połknięcia:P302W przypadku dostania się na skórę:P303W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):P304W przypadku dostania się do dróg oddechowych:P305W przypadku dostania się do oczu:P306W przypadku dostania się na odzież:P307W przypadku narażenia:P308W przypadku narażenia lub styczności:P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P330Wypłukać usta. P331NIE wywoływać wymiotów. P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóryP336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352Umyć dużą ilością wody/…P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370W przypadku pożaru:P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:P372Zagrożenie wybuchemP373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległościP376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciekP377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378Użyć … do gaszenia…. P380Ewakuować teren. P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391Zebrać wyciek. P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P304 + P341W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306 + P360W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek. P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia…. P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. 93_przechowywanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]P401Przechowywać zgodnie z …. P402Przechowywać w suchym miejscu. P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405Przechowywać pod zamknięciem. P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410Chronić przed światłem słonecznym. P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P420Przechowywać oddzielnie. P422Przechowywać pod... P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 93_usuwanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 43 [dostęp 2021-04-22].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (Zwroty H oraz EUH) oraz wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności (Zwroty P). Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP, ekos. pl [dostęp 2021-04-22].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [dostęp 2021-04-22].
 • [dostęp 2021-04-22].

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7. 2.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 7. 2. 7. 1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowaniaNależy określić środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją lub preparatem, w tym porady w sprawie środków technicznych, takich jak:

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 258386. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 159 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Kwas azotowy HNO3 należy do najważniejszych kwasów nieorganicznych. Jako kluczowy składnik nawozów jest jednym z najpowszechniej produkowanych surowców chemicznych na świecie. Zdaniem analityków Fortune Business Insights w najbliższych dekadach zapotrzebowanie na niego będzie stale wzrastać.

Kwas azotowy – właściwości

Najwcześniejsze wzmianki o kwasie azotowym sięgają XIV w. i pierwszych śmiałych prób alchemicznych. Wykorzystywano go wówczas do produkcji tzw. wody królewskiej (aqua regia), czyli roztworu zdolnego do rozpuszczania złota i platyny. Faktycznie, HNO3 jest substancją silnie korodującą i bardzo aktywną chemicznie.

Kwas azotowy (V) jest bezbarwną cieczą o wyjątkowo ostrym zapachu i właściwościach żrących. Przy dłuższym przechowywaniu pod wpływem temperatury zmienia barwę na żółtą wskutek spontanicznego rozkładu na tlenki azotu oraz wodę. Łatwo reaguje z wieloma substancjami, a rozpuszczany w wodzie produkuje ciepło. Znacząca część reakcji z jego udziałem ma wręcz charakter wybuchowy.

Zarówno sam kwas azotowy, jak i jego sole są silnymi utleniaczami. Fakt ten tłumaczy gwałtowność reakcji z metalami, w wyniku których uwalniany jest wodór. Reakcjom z HNO3 podlegają jednak również nieaktywne metale oraz niektóre niemetale, np. siarka, fosfor oraz węgiel w postaci grafitu. Te ostatnie utleniają się do postaci kwasów.

Stężony kwas azotowy jest substancją wysoce niebezpieczną dla zdrowia. Przy kontakcie ze skórą powoduje poważne oparzenia, a nawet martwicę. W postaci oparów atakuje drogi oddechowe, prowadząc do obrzęku i zapalenia płuc. Przypadkowa konsumpcja HNO3 może natomiast spowodować śmierć wskutek perforacji ściany żołądka lub jelit.

Jak powstaje kwas azotowy (V)?

Kwas azotowy można otrzymać w wyniku reakcji dwutlenku azotu z wodą. W celach komercyjnych podstawową metodą produkcji jest tzw. proces Ostwalda. Mowa o katalitycznym utlenianiu amoniaku do tlenku azotu, który za pomocą specjalnych wież absorpcyjnych pozwala uzyskać stężony kwas HNO3. Do celów handlowych najbardziej pożądane jest stężenie na poziomie 65–68%.

W warunkach laboratoryjnych alternatywnym sposobem produkcji jest reakcja saletry potasowej z kwasem siarkowym, w wyniku której powstaje czysty kwas azotowy (V).

Zastosowania kwasu azotowego

W rezultacie neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem powstaje azotan amonu – najważniejszy składnik nawozów mineralnych stosowanych na całym świecie. Dostarcza on roślinom uprawnym i ozdobnym potrzebnego do wzrostu azotu w wysokich, dobrze przyswajalnych dawkach. Ponadto kwas HNO3 może być stosowany w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża.

W przemyśle chemicznym kwas azotowy (V) jest przede wszystkim prekursorem do pozyskiwania organicznych związków azotu, np. nitrobenzenów. W połączeniu ze związkami aromatycznymi daje substancje wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych, takich jak TNT (trotyl) czy nitrogliceryna.

Kolejnym ważnym zastosowaniem jest paliwo rakietowe. W tym celu przygotowuje się mieszaninę HNO3, tetratlenku diazotu oraz nadtlenku wodoru, znaną również jako czerwony dymiący kwas azotowy. Jego wykorzystanie w przemyśle kosmicznym uwarunkowane jest możliwością efektywnego magazynowania surowca.

Na uwagę zasługuje również potencjał kwasu azotowego w zakresie produkcji tworzyw sztucznych. Dzięki zainicjowanej przez niego oksydacji powstaje kwas adypinowy, służący dalej do wytwarzania włókien syntetycznych takich jak nylon.

Inne, bardziej niszowe sposoby wykorzystania kwasu azotowego (V) obejmują:

 • produkcję barwników organicznych oraz lakierów;
 • przemysł farmaceutyczny;
 • produkcję środków grzybobójczych;
 • oczyszczanie i wytrawianie powierzchni metali;
 • rafinację metali szlachetnych w przemyśle biżuteryjnym;
 • sztuczne postarzanie drewna w celu uzyskania pożądanego odcienia;
 • produkcję środków czyszczących do domowego wykorzystania;
 • wykrywanie śladów metali w badanych laboratoryjnie substancjach.

Stężony kwas azotowy a środki ostrożności

Ze względu na wybuchowy charakter reakcji oraz otrzymanych w ich wyniku mieszanin, jak również wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia, kwas azotowy (V) wymaga szczególnej ostrożności podczas składowania i używania. W zgodzie z przepisami ADR dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych powinien być przewożony w aluminiowych zbiornikach lub cysternach z odpowiednim oznaczeniem.

Do magazynowania kwasu azotowego stosuje się specjalne zbiorniki odporne na jego działanie. Muszą być one odpowiednio szczelne i przechowywane bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturze poniżej 20°C. W pobliżu nie powinny znajdować się metale ani substancje łatwopalne. Samo pomieszczenie musi być dobrze wentylowane.

Stężony kwas azotowy wymaga również wykorzystania środków indywidualnej ochrony podczas manipulacji surowcem. Każda osoba mająca styczność z kwasem powinna obowiązkowo nosić respirator, okulary ochronne oraz kwasoodporne ubranie i rękawice. Po pracy wskazane jest dokładne umycie rąk i twarzy oraz pokrycie skóry kremem barierowym.

Jak kwas azotowy (V) wpływa na środowisko naturalne?

Przypadkowe uwolnienie kwasu HNO3 do środowiska stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Za wszelką cenę należy więc zapobiec przedostawaniu się kwasu do wód powierzchniowych i gruntowych. Ewentualne wycieki muszą być natychmiastowo likwidowane za pomocą materiałów absorpcyjnych lub przez odpompowanie.

Kwas azotowy to surowiec o masowym wykorzystaniu i kluczowej roli w przemyśle nawozów sztucznych, materiałów wybuchowych oraz tworzyw syntetycznych. Korzyści związane z jego wykorzystaniem nie mogą jednak przyćmiewać potencjalnych zagrożeń. Odpowiedzialne stosowanie się do obowiązujących przepisów jest najlepszą formą zapobiegania groźnym dla życia wypadkom.

Środki ostrożności przy postępowaniu Cadet The Com Pak Twin Plus Cst302t

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Cadet The Com Pak Twin Plus Cst302t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Cadet The Com Pak Twin Plus Cst302t